Để tối ưu hiệu quả vận hành doanh nghiệp, MJU Media cung cấp dịch vụ tư vấn mô hình hoạt động phù hợp với tiềm lực cũng như xu hướng thị trường của các đơn vị, hỗ trợ thiết lập hệ thống vận hành, quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo nhân sự.